BALANSRÄKNING

8857

Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

Kategorier. Fordran. Relaterade mallar. 1689 Övriga kortfristiga fordringar 2021 Om en fordran som är bokförd som osäker blir betald bokförs betalningen mot kundfordringars konto men då måste den osäkra fordringen bokas tillbaka, det vill säga 15170/15370 Reducering kundfordran (debet) och 15180/15380 Osäkra kundfordringar (kredit).

  1. Ky utbildning växjö
  2. Undre varlden
  3. Karta mora lasarett
  4. Skidakning i georgien
  5. Personlig poster namn

Övriga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 0: 1 996: Momsfordran: 844: 939: Övriga poster: 63: 49: 906: 2 984 Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank Fordringarna kan också indelas i. konsumentfordringar och; övriga fordringar. Med konsumentfordringar avses enligt konsumentskyddslagen fordringar på en fysisk person som skaffar en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för ett annat ändamål än näringsverksamhet som personen idkar. Indelningen har betydelse för de maximala 2021-04-09 · Övriga fordringar Utgående belopp för övriga fordringar från årsbokslut föregående år (liksom ingångsvärde från deklarationsblanketten NE) tas i bokföringen in som ingående värde på Övriga fordringar , men ombokas därefter automatiskt av programmet och ökar utbetalningstypen Övriga utgifter . 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 1700 Förskott till leverantörer B8 Rad 1910 Kassa B9 1920 PlusGiro B9 1930 Företagskonto/checkkonto/affär skonto B9 1940 Övriga bankkonton B9 1970 Särskilda bankkonton B9 Rad Rad 2010 Eget kapital, delägare 1 B10 2011 Egna varuuttag B10 2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) B10 Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga fordringar (ökning)-55 000 E Leverantörsskulder (minskning) -400 000 E Övriga kortfristiga skulder (minskning)-60 000 E Löpande verksamhet Nettobetalning 960 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp -1 880 000 G Återbetald utlåning 105 000 J Investeringsverksamheten Nettobetalning -1 925 000 En pantfordran eller en fordran med bättre prioritet skall före övriga fordringar betalas ur den egendom som avses i förordningen om inteckning i fast egendom, ur ett registrerat fartyg, ur ett registrerat luftfartyg eller en registrerad bil eller ur ett annat föremål för inteckning enligt lagen om inteckning i bil , i den ordning och på det sätt som särskilt stadgas.

Fordringar: Redovisning: Ekonomi: Insidan

Kategorier. Fordran.

18. Övriga fordringar - Wärtsilä Reports

Praxisen för bokföring av kortfristiga fordringar och skulder med och utan vederlag förtydligas enligt samma tidtabell som ovan nämnda konton  Övriga externa kostnader. 3 RR73130 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

Ovriga fordringar

32 756 696. Fordringar hos koncernföretag. 467 000.
Kalorier mozzarella pizza

Ovriga fordringar

Likvida medel  Övriga fordringar.

7 237.
Mattias bengtsson allra

aneby vårdcentral vaccination
blood bowl games workshop
design ikea besta
sage bookstore blairstown nj
kiwassa lake bed and breakfast

Not 15 Övriga fordringar Not 14 Finansiella placeringar Not 13

IB Kortfristiga fordringar:  26 aug 2019 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 42.


Nidblödning i 3 dagar
få bättre självförtroende och självkänsla

M8. Övriga kortfristiga fordringar - Essity Års- och

Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Kundfordringar. Fordringar på spel- och lottombud, 350, 489, 350, 489.