Årsberättelse OE Service AB 2014 - Oberoende Elhandlare

2659

Finansiella & andra inkomster/intäkter & utgifter/kostnader - Srf

Punkten 5 i de allmänna kvittningsförutsättningar avser sådana fordringar som inte kan kvittas. Inget avdrag för förlust på koncernintern fordran. Skatterättsnämnden anser att förlust på koncernintern fordran som tillkommit i syfte att säkra råvaruvärdet på varulagret inte är skattemässigt avdragsgill. Ett moderbolag avser att fixera råvaruvärdet i sitt varulager eftersom råvarupriset fluktuerat kraftigt … Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1661 1661 1661 Ingående mervärdesskatt 167 167 167 Ingående mervärdesskatt, skattskyldiga verksamheter 1671 1671 1671 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet, skattskyl-dig verksamhet 1675 I koncerntablån för balansräkningen eliminerar du beloppet på fordringar hos koncernföretag. Till sist eliminerar du också beloppet på raden Annat eget kapital inkl. årets resultat.

  1. Tenstar simulation
  2. Servicetekniker ljungby
  3. Ssk distansutbildning
  4. Eportal.cssz web portal
  5. Plugga sjuksköterska göteborg

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar  Resultat från värdepapper och fordringar som Fordringar hos koncernföretag. 420 koncernföretag, delat med balansomslutning minus kortfristiga skulder. Resultat från andelar i intresseföretag.

Delårsrapport Q1 - Nasdaq

Summa omsättningstillgångar. 237 815 ; 33 793.

Samtrygg Group AB publ - Årsredovisning 2019

Relaterade mallar Fordringar hos koncernföretag 0 0 6 753 15 803 Aktuell skattefordran 0 0 0 0 Övriga fordringar 173 867 356 944 4 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 Kortfristiga fordringar Kund- och hyresfordringar 42 234 44 768 297 292 Fordringar hos koncernföretag – – 101 161 137 225 Fordringar hos intresseföretag 76 50 76 50 Skattefordringar 4 039 5 384 442 163 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 29 66 701 73 072 – – Övriga fordringar 46 492 29 697 6 960 2 126 Fordringar hos koncernföretag I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Fordringar hos koncernföretag I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Resultat från andelar i koncernföretag x Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag x x Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i x x Fordringarna hos ett bolag som bedriver näringsverksamhet hör oftast till förvärvskällan för näringsverksamhet, men denna typ av bolag kan å andra sidan ha fordringar som inte betraktas som näringstillgångar, och det resultat dessa genererar beskattas enligt ISkL.

Fordringar hos koncernforetag

Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank Fordringar hos anställda 161 161 161 Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar (SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i Fordringar hos koncernföretag: 310 628: 35 088 650: Övriga fordringar: 101 539: 372 171: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 0: 366 747: 412 167: 35 877 Vad är det för skillnad på ett intresseföretag och ett koncernföretag i årsredovisningen? Jo, klassificeringen görs utifrån hur mycket man kontrollerar av dotterföretaget. Det regleras i Årsredovisningslagens 1 kapitel 4-5 §§: Intresseföretag (ÅRL 5§) = 20-50% av rösterna.
Foretagen

Fordringar hos koncernforetag

77 288 873. Andelar i Andra fordringar hos intresseföretag (not 9). 2 849 000. 2 744 000. Intäkter från andelar i koncernföretag.

Uppskjuten skattefordran. Finansiella anläggningstillgångar.
Trollhättans flygplats destinationer

microsoft outlook sign in
kronolekter fredrik lindström
criss cross potatoes
globalisering ne
melodifestivalen 2021 habibi
jobbportalen gu

årsredovisning åke wiberg stiftelse 2011 - Åke Wibergs stiftelse

Andelar i joint venture och intresseföretag. 20.


Tau alzheimers disease review
primärvårdsrehab falun

KI Holding 2018-12-31

Kortfristiga fordringar. 8 404 216. 86 850. III. Finansiella anläggningstillgångar. 1.